Begroting 2018

Stadhuis en Stadjer

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201620172018201920202021
Lasten
11.1Publieke dienstverlening15.65913.98912.82113.63012.51813.168
11.1.1Regie dienstverlening25026352525252
11.1.2Klantcontact centrum(KCC)1.8761.967172172172172
11.1.3Burgerzaken6.6816.1338.3289.1378.1858.835
11.1.4Belastingen6.8525.6264.2704.2704.1104.110
11.2Communicatie met de burger1185585858585
11.2.1Een herkenbare gemeente1185585858585
Baten
11.1Publieke dienstverlening9.9486.4295.3255.3255.3255.325
11.1.1Regie dienstverlening2062180000
11.1.2Klantcontact centrum(KCC)106108110110110110
11.1.3Burgerzaken4.5314.1243.8723.8723.8723.872
11.1.4Belastingen5.3181.9791.3431.3431.3431.343
11.2Communicatie met de burger000000
11.2.1Een herkenbare gemeente000000
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves4884880000
Onttrekking aan reserves1005180000
Geraamd resultaat na bestemming6.2167.5857.5818.3907.2787.928

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.

Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren

11 Stadhuis en stadjer

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

 11.1  Publieke dienstverlening

Frictiekosten Noordelijke Belastingkantoor

160

160

Totaal 11 Stadhuis en stadjer

160

0

160

0

0

0

0

0

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid

 

Integrale financiële toelichtingen

11.1 Publieke Dienstverlening

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

1,2 miljoen euro

-1,1 miljoen euro

100 duizend euro

Noordelijk Belastingkantoor (V 330 duizend euro)
De oprichting van het Noordelijk Belastingkantoor en de daarmee samenhangende ontvlechting van de afdeling Belastingen leidt tot een herverdeling van baten en lasten. Per saldo ontstaat er een besparing van 1,7 miljoen euro. Het aandeel voor de gemeente Groningen hierin is 935 duizend euro. Van deze besparing lekt een deel weg door lagere tarieven voor burgers en bedrijven (afvalstoffenheffing en rioolheffing). Per saldo wordt 750 duizend euro ingeboekt als bezuiniging: in dit programma wordt 330 duizend euro gerealiseerd (zie ook Financiën bij deelprogramma 14.1).

Gemeentelijk aandeel frictiekosten Noordelijk Belastingkantoor (V 2,5 miljoen euro)
Van de in 2017 incidenteel beschikbaar gestelde 2,65 miljoen euro voor project- en frictiekosten voor oprichting Noordelijk Belastingkantoor wordt 2,5 miljoen euro teruggeraamd. Voor 2018 is nog 160 duizend euro beschikbaar.

Reisdocumenten (N 140 duizend euro)
Door de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar dalen de baten. Voor 2018 ramen we de vermindering aan baten op reisdocumenten op 190 duizend euro. Een deel hiervan kunnen we compenseren door aanpassing van de personele capaciteit. In 2018 is hiermee een bedrag gemoeid van 60 duizend euro. Door het lagere aantal te verstrekken reisdocumenten dalen ook de te ontvangen rijksleges met 180 duizend euro. Dit heeft geen budgettair effect, omdat er ook minder aan het Rijk moet worden afgedragen.

Perceptiekosten (N 2,6 miljoen euro)
Als gevolg van de vorming van het Noordelijk Belastingkantoor worden de perceptiekosten van 2,6 miljoen euro voor afvalstoffenheffing, rioolrecht, parkeerbelasting en precariorechten rechtstreeks belast op het desbetreffende deelprogramma. Hiermee vervallen de doorbelaste baten onder programma 11.1 Publieke dienstverlening (zie programma: 7.4/9.1/9.2/10.1).

Overig (V 10 duizend euro)
Diverse overige verschillen tellen op tot voordeel van 10 duizend euro .