Begroting 2018

Veiligheid

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201620172018201920202021
Lasten
10.1Veilige woon- en leefomgeving4.1534.6304.6345.1745.2075.243
10.1.1Woninginbraken3251.5861.5822.2792.2792.279
10.1.2Geweld29035000
10.1.3Toezicht en handhaving Op. Ru3.7993.0443.0182.8952.9292.964
10.2Jeugd en veiligheid413605595240240240
10.2.1Alcohol- en drugsgebruik5100000
10.2.2Problematische jeugdgroepen362605595240240240
10.3Integriteit en veiligheid1.1141.0591.106919919919
10.3.1Georganiseerde criminaliteit394358232323
10.3.2Mensenhandel995986998896896896
10.3.3(Vergunde) prostitutie732545000
10.3.4Hennepteelt en drugshandel855000
10.4Fysieke veiligheid17.60916.49117.19117.47517.77817.782
10.4.1Veiligheidsregio Groningen17.33016.48817.19117.47517.77817.782
10.4.2Externe veiligheid27830000
10.4.3Aarbevingen100000
Baten
10.1Veilige woon- en leefomgeving2.1231.7751.7991.7991.7991.799
10.1.1Woninginbraken000000
10.1.3Toezicht en handhaving Op. Ru2.1231.7751.7991.7991.7991.799
10.2Jeugd en veiligheid5000000
10.2.1Alcohol- en drugsgebruik5000000
10.3Integriteit en veiligheid492468468468468468
10.3.1Georganiseerde criminaliteit000000
10.3.2Mensenhandel492468468468468468
10.4Fysieke veiligheid1.514965855855855855
10.4.1Veiligheidsregio Groningen1.437965855855855855
10.4.2Externe veiligheid7700000
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves000000
Onttrekking aan reserves000000
Geraamd resultaat na bestemming19.11019.57820.40420.68621.02221.062

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.

Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren

10 Veiligheid

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

10.4 Fysieke veiligheid

Regionalisering brandweer

449

Veiligheidsregio

-60

Huisvesting veiligheidsregio

642

Totaal 10 Veiligheid

-60

1.091

0

0

0

0

0

0

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

10 Veiligheid

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

10.4 Fysieke veiligheid

Veiligheidsregio

936

978

1.044

811

Totaal 10 Veiligheid

936

0

978

0

1.044

0

0

811

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2018.

Integrale financiële toelichtingen

10.4 Fysieke veiligheid

Lasten

Baten

Saldo

-700 duizend euro

-110 duizend euro

-810 duizend euro

Veiligheidsregio (N 940 duizend euro)

De Veiligheidsregio is overgegaan tot het doorbelasten van (achterstallige) indexaties uit 2016 (deels), 2017 en 2018 van in totaal 1,7 miljoen euro. Daarnaast zijn er meerkosten door het tekort op de gemeentelijke kolom, lasten die verband houden met het Functioneel Leeftijd Ontslag, verhoogde opleidingskosten en maatregelen in het kader van Gezond en Veilig Werken. Het gaat in totaal bij deze autonome ontwikkelingen om een bedrag van 2,4 miljoen euro en voor de Gemeente Groningen om een bijdrage van 940 duizend euro.

Overige afwijkingen  (V 130 duizend euro)

Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 130 duizend euro.