Begroting 2018

Kwaliteit van de leefomgeving

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201620172018201920202021
Lasten
09.1Onderhoud en beheer van de openbare ruimte55.02554.23154.27059.63961.88962.384
09.1.1Schone en hele leefomgeving31.74132.63732.44036.73838.53238.752
09.1.2Riolering en water18.08318.04218.14518.49818.95719.239
09.1.3Ecologie en groen644540525715715715
09.1.4Dierenwelzijn246228228228228228
09.1.5Bodem2.123856853853853853
09.1.6Begraven2.1871.9282.0792.6072.6042.596
09.2Afvalinzameling en -verwerking30.34231.26433.38034.56534.00133.749
09.2.1Afval inzamelen en verwerken30.34231.26433.38034.56534.00133.749
Baten
09.1Onderhoud en beheer van de openbare ruimte21.67022.54322.08222.08222.08222.082
09.1.1Schone en hele leefomgeving4.7594.9654.2274.2274.2274.227
09.1.2Riolering en water15.52116.16116.38816.38816.38816.388
09.1.3Ecologie en groen400000
09.1.5Bodem62569999
09.1.6Begraven1.3241.3611.4581.4581.4581.458
09.2Afvalinzameling en -verwerking36.26537.61239.36839.36839.36839.368
09.2.1Afval inzamelen en verwerken36.26537.61239.36839.36839.36839.368
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves470204125125125125
Onttrekking aan reserves1.061161200200200200
Geraamd resultaat na bestemming26.84225.38326.12732.68034.36634.609

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.

Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren

09 Kwaliteit van de leefomgeving

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

 09.1  Onderhoud en beheer openbare ruimte

Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel)

358

776

Groot onderhoud en vervangingen (structureel)

337

611

880

Vervanging gele stenen  binnenstad (opruwen)

170

Totaal 09 Kwaliteit van de leefomgeving

507

0

969

0

776

880

0

0

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid.

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

09 Kwaliteit van de leefomgeving

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

 09.1  Onderhoud en beheer openbare ruimte

Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel)

137

Groot onderhoud en vervangingen (structureel)

304

Aanpak gladheid gele stenen binnenstad

75

148

214

252

Totaal 09 Kwaliteit van de leefomgeving

75

0

148

0

214

0

137

556

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2018.

 

Integrale financiële toelichtingen

9.1 Onderhoud en beheer van de openbare ruimte

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-40 duizend euro

-460 duizend euro

-510 duizend euro

Areaaluitbreiding (N 420 duizend euro)
Door de toename van de onderhoudskosten wegens een groter te onderhouden areaal hebben we een post areaaluitbreiding van 420 duizend euro opgenomen, waaruit deze hogere kosten gedekt kunnen worden.

Extra beleid (N 582 duizend euro)
Betreft de mutatie extra beleid in onderhoud en beheer van de openbare ruimte van 582 duizend euro. Ten eerste door het beschikbaar stellen van structurele extra beleidsmiddelen ad 337 duizend euro voor vervangingsinvesteringen. Ten tweede door het beschikbaar stellen van 170 duizend euro incidenteel en 75 duizend euro structureel voor de vervanging van de gele stenen.

Kunstwerken en Water (V 260 duizend euro)
Bij Kunstwerken en Water dalen de lasten met 240 duizend euro. Dit komt hoofdzakelijk door het
het terug ramen van het  incidentele budget voor het uitvoeren van de watervisie (V 230 duizend euro). Verder is het programmabudget Kustwerken met 85 duizend euro verlaagd door het terug ramen incidenteel budget voor lang cyclisch onderhoud (V 85 duizend euro). Overige afwijkingen in de lasten en baten tellen op tot een nadeel van 60 duizend euro.

Commerciële straatreiniging (V 80 duizend euro)
Op basis van een analyse van de uitkomsten van de jaarrekening 2016 zijn de baten en de lasten van de commerciële straatreiniging aangepast. De baten met 290 duizend euro (N) en de lasten met 370 duizend euro (V).

Rioolheffing (N 30 duizend euro)
De inkomsten stijgen met 130 duizend euro naar 16,2 miljoen euro (V 130 duizend euro). De toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal nieuwe aansluitingen. Het aantal aansluitingen stijgt tot 106.813. De lasten nemen per saldo toe met 160 duizend euro. Dit wordt veroorzaakt door diverse mutaties. Tot slot hoeft het tarief 2018 niet te worden verhoogd, waarbij al rekening is gehouden met een toevoeging van 2,2 miljoen euro aan de voorziening.

Capaciteitsinzet (V 310 duizend euro)
De ureninzet hebben we geactualiseerd hierdoor ontstaat een voordeel van 310 duizend euro.

Tarieven (N 210 duizend euro)
Door de tarieven rioolheffing niet te indexeren (0% in plaats van 3,57%) wat mogelijk is gemaakt door efficiencyvoordelen worden de baten in de begroting lager en dit leidt tot een nadelig effect ten opzichte van de begroting 2017 van 210 duizend euro.

Overige (V 82 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 82 duizend euro.

9.2 Afvalinzameling en -verwerking

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-2,1 miljoen euro

1,8 miljoen euro

-300 duizend euro

Bedrijfsafval (V 290 duizend euro)
De hoogte van de vuilverwerkingskosten is gerelateerd aan de hoogte van de ingezamelde hoeveelheden (omzet opbrengsten). In 2018 verwachten we hogere baten door meer aanbod van te verwerken bedrijfsafval en indexering op tarieven (V 710 duizend euro) en hogere lasten (N 430 duizend euro) door met name gestegen verwerkingstarieven, inzet personeel, rente- en afschrijvingskosten.

Huishoudelijk afval (N 130 duizend euro)
In 2018 verwachten we een toename van de inkomsten uit afvalstoffenheffing als gevolg van groei van het aantal aansluitingen en de stijging van het tarief met 1,77%, waarbij al rekening is gehouden met een onttrekking van 700 duizend euro aan de voorziening. In de begroting zijn meer opbrengsten voor papier en lagere lasten voor kwijtschelding opgenomen. Verder hebben we hogere lasten opgenomen voor vuilverwerking van hout en kunststof.
Ook zijn in de begroting meer lasten begroot voor het aanvalsplan zwerfafval, bijplaatsingen en meer lasten aan het huishoudelijk afval toegerekend.

Tarieven (N 520 duizend euro)
Door de tarieven afvalstoffenheffing niet maximaal te indexeren (1,77% in plaats van 3,57%) wat mogelijk is gemaakt door efficiencyvoordelen worden de baten in de begroting lager en dit leidt tot een nadelig effect ten opzichte van de begroting 2017 van 520 duizend euro.

Overig (V 60 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 60 duizend euro.