Begroting 2018

Onderwijs

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201620172018201920202021
Lasten
03.1Onderwijskansen27.47625.62226.32526.29826.63426.954
03.1.1Kansen en kwaliteitsbewaking5.2865.8625.8475.9806.1126.245
03.1.2Nieuwe impuls vensterschool190206207207207207
03.1.3Volwasseneneducatie2.5332.4122.4122.4122.4122.412
03.1.4Onderwijshuisvesting15.93813.71514.17814.05314.22114.370
03.1.5Talentontwikkeling3.5303.4273.6823.6463.6833.721
03.2Voorkomen schooluitval2.6372.4262.4742.4852.4962.507
03.2.1VSV en Leerplicht1.7831.1131.1611.1721.1831.194
03.2.2Leerlingenvervoer8541.3131.3131.3131.3131.313
Baten
03.1Onderwijskansen8.9386.8276.7476.7776.7776.777
03.1.1Kansen en kwaliteitsbewaking2.6442.5842.5842.5842.5842.584
03.1.2Nieuwe impuls vensterschool1000000
03.1.3Volwasseneneducatie2.5052.4122.4122.4122.4122.412
03.1.4Onderwijshuisvesting3.5461.5781.6911.7211.7211.721
03.1.5Talentontwikkeling23425361616161
03.2Voorkomen schooluitval1.078635600600600600
03.2.1VSV en Leerplicht1.078635600600600600
03.2.2Leerlingenvervoer000000
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves7419341.2391.4281.6171.806
Onttrekking aan reserves2.4591.6761.9421.4671.4671.467
Geraamd resultaat na bestemming18.37919.84420.74921.36721.90422.424

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.

Integrale financiële toelichtingen

3.1 Onderwijskansen

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking  

-700 duizend euro

 -80 duizend euro

 -780 duizend euro

Onderwijshuisvesting (N 460 duizend euro)
Voor onderwijshuisvesting stijgen de lasten ten opzichte van de begroting 2017. Een deel van de dekking is een onttrekking uit de reserve onderwijshuisvesting en de rest uit meer opbrengsten. De stijging heeft betrekking op de aanvragen voor onderwijsvoorzieningen en de verhoging van de onroerende zaakbelastingen, verzekeringen en waterschapslasten. Deze laatste houdt verband enerzijds met de stijging van de tarieven en anderzijds met de verwachte oplevering van nieuwe onderwijsgebouwen.

Overige (N 320 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een nadeel van 320 duizend euro.