Begroting 2018

Economie en werkgelegenheid

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.
De 2 miljoen euro intensiveringsmiddelen G-Kwadraat zijn als volgt over de deelprogramma’s verdeeld:
2.1 Groningen kennisstad (inclusief Akkoord van Groningen): 1,0 miljoen euro;
2.2 Aantrekkelijke stad: 0,35 miljoen euro;
2.3 Bedrijvige stad: 0,65 miljoen euro.

Het deelprogramma Overig Economie en Werkgelegenheid bestaat voor een groot deel uit de financiële afwikkeling van Ruimtelijk-Economische projecten. Deze post omvat onder andere de lasten en baten van: verkoop van bouwrijpe kavels (buiten de grondexploitaties), inkomsten uit erfpacht, grondexploitaties van werklocaties, kapitaalslasten van investeringen, de niet-in-exploitaties genomen gronden, bezit van strategische gronden en reserves.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201620172018201920202021
Lasten
02.1Groningen Kennisstad2.1281.9662.1122.1152.1202.121
02.1.1Samenw. met kennisinstellingen8691.0001.0001.0001.0001.000
02.1.2Fac. gez. kennis-innovatieproj854640654654654654
02.1.3Samenw. Verst. Kennis en innov6100100100100100
02.1.4(Inter)nat. Promoten kennissec345226358361366367
02.1.5Talent en bedrijfsleven koppel5400000
02.2Aantrekkelijke stad3.2283.0183.1523.1463.1453.141
02.2.1Samenwerken met binnenstadond.85.294396350350350350
02.2.2Bevorderen toerisme2.0111.9521.9801.9811.9811.979
02.2.3Binnenstadsontwikkeling85.89370106106106106
02.2.5Warenmarkten en standplaatsen618600715710708707
02.3Bedrijvige stad3.3388891.0821.0811.0811.081
02.3.1Samenwerken met bedrijvenver.2.521157350350350350
02.3.2Bedrijvigheid breed stimuleren817732731731731731
02.4Overig econ en werkgelegenheid22.08021.99721.65822.31422.42222.497
02.4.1Overig economie en werkgelegen22.08021.99721.65822.31422.42222.497
Baten
02.1Groningen Kennisstad960506501501501501
02.1.1Samenw. met kennisinstellingen504500500500500500
02.1.2Fac. gez. kennis-innovatieproj43000000
02.1.4(Inter)nat. Promoten kennissec261111
02.1.5Talent en bedrijfsleven koppel2400000
02.2Aantrekkelijke stad24.9669881.0341.0341.0341.034
02.2.1Samenwerken met binnenstadond.3.66800000
02.2.2Bevorderen toerisme256207216216216216
02.2.3Binnenstadsontwikkeling27.62500000
02.2.5Warenmarkten en standplaatsen753781818818818818
02.3Bedrijvige stad1.2813434343434
02.3.1Samenwerken met bedrijvenver.88100000
02.3.2Bedrijvigheid breed stimuleren4013434343434
02.4Overig econ en werkgelegenheid10.57410.7173.4763.4763.4763.476
02.4.1Overig economie en werkgelegen10.57410.7173.4763.4763.4763.476
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves17.1061.05996969696
Onttrekking aan reserves16.94212.16447.19810.2307.3844.084
Geraamd resultaat na bestemming-6.8414.521-24.14413.47716.43619.807

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

02 Economie en werkgelegenheid

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

02.4 Overig economie en werkgelegenheid

Structurele kapitaallasten ruilmiddelen

1.254

1.800

Totaal 02 Economie en wekgelegenheid

1.254

0

0

1.800

0

0

0

0

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2018.

Overzicht bezuinigingen

Dekkingsbronnen 2018-2021 (x 1.000 euro)

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

02.4 Overige economie en werkgelegenheid

Inzet ruilmiddelen

27.809

9.633

558

Herijking risico grondexploitaties en Meerstad

12.000

Dekkingsbronnen 2018-2021

39.809

0

9.633

0

558

0

0

0

Ga naar dekkingsbronnen 2015-2021 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen.

Integrale financiële toelichtingen

2.4 Overige economie en werkgelegenheid

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

300 duizend euro

-7,2 miljoen euro

-6,9 miljoen euro

Exploitatie binnen bezittingen (N 100 duizend euro)
In 2018 verwachten we ten opzichte van de actuele begroting 2017 102 duizend euro meer lasten op de exploitatie binnen bezittingen door onder andere hogere kosten voor wat betreft toegerekende rente, onderhoudswerkzaamheden, externe deskundigheid, elektra en lagere kosten voor wat betreft uren lijnproducten, betaalde belastingen en afschrijvingen. Het resultaat op de exploitatie binnen bezittingen verrekenen we met de reserve grondzaken.

Kapitaallasten (V 590 duizend euro)
Door de verlaging van het rente omslagpercentage (ROP) met ingang van 2018 van 2,3% naar 2,0% ontstaat een voordeel op de rentelasten. Daarnaast is er sprake van vrijval (latere uitvoering van projecten) en terugloop van kapitaallasten. Het totale voordeel ten opzichte van 2017 bedraagt 594 duizend euro.

Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) (V 470 duizend euro)
In 2018 verwachten we ten opzichte van de actuele begroting 2017 520 duizend euro minder lasten op de exploitatie NIEGG met name door lagere kosten van eigen inzet en externe kosten in verband met het beheer. Het resultaat op NIEGG verrekenen we conform afspraak met de reserve grondzaken.
In 2018 verwachten we lagere huuropbrengsten tegen hogere opbrengsten voor pachten, doorberekende faciliteiten en overige opbrengsten. Per saldo een nadeel van 50 duizend euro ten opzichte van de actuele begroting 2017.

Resultaat Overige Economie en Werkgelegenheid (V 350 duizend euro)
We ramen 350 duizend euro terug, omdat we in 2017 incidenteel extra beleid beschikbaar is gesteld.

Uitvoeringsprogramma Suikerfabriek terrein (V 400 duizend euro)
In 2017 zijn incidenteel extra beleid Intensiveringsmiddelen Wonen (200 duizend euro) en de Stedelijke Vernieuwingsontwikkelingsgelden (200 duizend euro) beschikbaar voor uitgaven in het kader van het uitvoeringsprogramma Suikerfabriek terrein. In 2018 is dit niet het geval.

Exploitatie binnen bezittingen (N 120 duizend euro)
In 2018 verwachten we een vermindering van huuropbrengsten ten opzichte de actuele begroting 2017 van 120 duizend euro.

Resultaat Overige Economie en Werkgelegenheid (N 6,2 miljoen euro)
Een incidentele bezuinigingstaakstelling van 6,2 miljoen euro vervalt in 2018 uit de begroting.

Resultaat Strategische Gronden (N 960 duizend euro)
Conform besluitvorming door de raad wordt vanaf 2018 rente niet meer toegevoegd aan de reserves. Hierdoor dalen de baten op dit deelprogramma met 960 duizend euro.

RSV Bovenwijkse voorzieningen (V 630 duizend euro)
Vanaf 2018 zijn verwachte inkomsten voor doorberekende rente van 630 duizend euro opgenomen in de begroting, deze worden toegevoegd aan de beklemde reserve kapitaalbijdragen investeringen.

Ruil incidenteel-structureel (N 1,8 miljoen euro)
De knelpunten in de begroting dekken wij door een incidentele onttrekking aan de reserves voor een bedrag van 27,8 miljoen euro. Hier staat een structurele lastenverhoging van 1,3 miljoen tegenover. Dat is nodig om de structurele kapitaallasten te dekken. Voor een verdere onderbouwing verwijzen wij naar de toelichting bij de knelpunten en dekkingsbronnen.
In deze begroting zijn rentebaten terug geraamd met 500 duizend euro. Hier tegenover staat een lagere dotatie aan de reserve.

Overige afwijkingen (N 160 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 160 duizend euro.

Zie de Toelichting op reserves bij het verloopoverzicht reserves 2018 voor een nadere toelichting op de reserve mutaties.