Begroting 2018

Werk en inkomen

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

NrOmschrijvingRekeningActuele begrotingPrimitieve begroting
 201620172018201920202021
Lasten
01.1Werk en activering75.18963.92958.82257.83355.92154.784
01.1.1Regionaal arbeidsmarktbeleid1.642379853853853853
01.1.2Werk51.53945.42838.62037.93836.75435.935
01.1.3Maatschappelijke participatie22.00818.12219.34919.04218.31417.996
01.2Inkomen en armoedeverlichting192.356188.482191.852182.873183.352183.955
01.2.1Uitkeringen168.828164.595166.356158.186158.490158.867
01.2.2Armoede- en minimabeleid16.80417.28018.86418.05518.22918.456
01.2.3Handhaving1.6461.5161.4721.4721.4721.472
01.2.4Schuldhulpverlening5.0785.0915.1605.1605.1605.160
Baten
01.1Werk en activering27.23316.5528.3508.6888.7508.812
01.1.1Regionaal arbeidsmarktbeleid1.498125785785785785
01.1.2Werk16.05011.0724.3664.2464.3084.370
01.1.3Maatschappelijke participatie9.6855.3553.1993.6573.6573.657
01.2Inkomen en armoedeverlichting157.410162.108155.105154.840154.840154.840
01.2.1Uitkeringen153.794159.824153.019152.754152.754152.754
01.2.2Armoede- en minimabeleid1.704633435435435435
01.2.3Handhaving767272727272
01.2.4Schuldhulpverlening1.8351.5791.5791.5791.5791.579
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves010000
Onttrekking aan reserves101070000
Geraamd resultaat na bestemming82.89273.64587.21877.17675.68275.087

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.

Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren

01 Werk en inkomen

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

 01.1  Werk en activering

Activering

5.100

Terugloop omzet detachering SW

100

200

Totaal 01 Werk en inkomen

0

5.100

100

0

0

200

0

0

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid.

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

01 Werk en inkomen

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

 01.1  Werk en activering

Subsidie- en uitvoeringskosten SW

665

785

250

 01.2 Inkomen en armoedebestrijding

Bijzondere bijstand

1.900

1.100

Collectieve zorgverzekering

255

BUIG - tekort 2018

8.135

BUIG - kosten maatregelen 2018

945

BUIG - opbrengst maatregelen 2018

-920

Totaal 01 Werk en inkomen

10.725

255

785

1.100

250

0

0

0

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2018.

Overzicht bezuinigingen

Dekkingsbronnen 2016-2019 (x 1.000 euro)

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

01.2 Inkomen en armoedebestrijding

GBI

250

Dekkingsbronnen 2016-2019

0

250

0

0

Dekkingsbronnen 2015-2018 (x 1.000 euro)

2018 (i)

2018 (s)

01.1 Werk en activering

Vrijval p-budget/omzetting iederz tekort

445

Dekkingsbronnen 2015-2018

445

0

Ga naar dekkingsbronnen 2015-2021 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen.

Integrale financiële toelichtingen

1.1 Werk en activering

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

5,1 miljoen euro

-8,2 miljoen euro

-3,1 miljoen euro

Verandering subsidie Sociale werkvoorziening (N 1,9 miljoen euro)
In 2018 krijgen we 1,9 miljoen euro meer rijkssubsidie. Hiervan moeten we de inkomstenderving van de buitengemeenten van 3,7 miljoen euro opvangen en daarnaast is 1,8 miljoen euro minder beschikbaar voor SW-lonen. Een deel van het minder ter beschikking hebben voor de SW-lonen kan worden opgevangen door de gerealiseerde uitstroom. Het resterende deel vergroot het subsidie tekort SW.

De Sociale Werkvoorziening (SW) wordt op lange termijn afgebouwd. De afbouw wordt gerealiseerd door een uitstroom van SW-medewerkers van gemiddeld 5% per jaar. Bovendien wordt de subsidie jaarlijks gekort met 500 euro per fte. Het aantal plekken waarvoor we subsidie ontvangen daalt met 48 naar 999 (standaard eenheden) in 2018. De subsidie daalt hierdoor met 1,8 miljoen euro. Dit zien we terug in lagere loonkosten SW.

Tegenover de daling van deze subsidie staat een ophoging van het subsidiebedrag met 3,7 miljoen euro voor SW-medewerkers van buitengemeenten die bij ons werkzaam zijn. Dit bedrag werd voorheen uitgekeerd aan de gemeente waar de SW-medewerker woonachtig was en werd door ons in rekening gebracht bij de betreffende gemeente. Deze inkomsten vervallen doordat de subsidiestroom voor medewerkers van buitengemeenten vanaf heden in de rijkssubsidie SW is opgenomen

Extra beleidsmiddelen (N 865 duizend euro)
Voor 2018 stellen we 0,5 miljoen euro extra beschikbaar voor intensivering van de aanpak van de werkloosheid. Daarnaast stellen we 100 duizend euro beschikbaar voor omzetderving als gevolg van terugloop SW detachering. Tegelijkertijd ramen we 400 duizend euro terug omdat we tot en met 2017 incidenteel extra geld hebben voor de transitievergoeding SW. Vanaf 2018 worden deze lasten gedekt uit het participatiebudget.
Voor het subsidie- en uitvoeringstekort stellen wij  665 duizend euro extra beleidsmiddelen beschikbaar om de verslechtering dit tekort op de SW in 2018 op te vangen. Deze stijging van het tekort komt enerzijds door een lager effect van het lage inkomensvoordeel (LIV) dan in de vorige begroting was opgenomen (0,6 miljoen euro). Daarnaast zien we dat het aantal SW-ers minder snel afneemt dan verwacht en dat er meer mensen vanuit begeleid werken instromen in het beschutte bedrijf. Dit resulteert in een lagere afname van de loonkosten (N 0,5 miljoen euro).
Hiertegenover staat dat we meer vergoed hebben gekregen voor loonprijscompensatie (V 0,2 miljoen euro). Tenslotte levert een structurele besparing op de bedrijfsvoering SW van 175 duizend euro nog een voordeel op.

Bijstelling Participatiebudget (N 250 duizend euro)
De subsidie van het Rijk voor het Participatiebudget is via de septembercirculaire 2016 en de meicirculaire 2017 naar boven bijgesteld. Deze verhoging zien we terug in hogere lasten. Hiermee is meer geld beschikbaar voor de doelgroep.

Loonkostensubsidie (N 300 duizend euro)
Uitgaande van de doelstelling dat we eind 2018 200 gerealiseerde afspraakbanen en 78 nieuw beschutte werkplekken hebben gerealiseerd, verwachten we in 2018 gemiddeld uit te komen op 233 te verstrekken loonkostensubsidies. In de begroting 2017 gingen we nog uit van gemiddeld 187 te verstrekken loonkostensubsidies. Door de stijging van het gemiddeld aantal loonkostensubsidies nemen de uitgaven eveneens toe. Dit levert een nadelig effect op van 288 duizend euro ten opzichte van de actuele begroting 2017.

Overige afwijkingen (V 215 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 215 duizend euro.

1.2 Inkomen en armoedeverlichting

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

 -3,4 miljoen euro

 -7,0 miljoen euro

 -10,4 miljoen euro

BUIG (N 7,2 miljoen euro)
Het verwacht tekort op het BUIG-budget in 2018 kent meerdere oorzaken. In de eerste plaats blijkt het macrobudget dat het Rijk beschikbaar stelt ontoereikend  (3,5 miljoen euro nadeel). Dit wordt veroorzaakt door verschillende factoren, zoals Rijksbeleid dat anders uitpakt en een verkeerde inschatting van het conjunctuureffect.
Een tweede oorzaak van het tekort op de BUIG is dat het verdeelmodel van het Rijk een negatief effect heeft doordat de gemiddelde uitkering in Groningen hoger blijkt te zijn dan het gemiddelde dat het Rijk hanteert (3,1 miljoen euro nadeel).

Een derde oorzaak is de vangnetregeling waarmee gemeenten die met grote tekorten kampen, financieel gecompenseerd kunnen worden . Om deze regeling te bekostigen wordt het budget van (middel-)grote gemeenten afgeroomd (1,8 miljoen euro nadeel). Vanwege het groot verwacht tekort voor 2018 schatten we in dat hier in 2018 een bescheiden uitkering uit de vangnetregeling tegenover zal staan (0,3  miljoen euro voordeel). De raad heeft ingestemd met een pakket van maatregelen om het BUIG-tekort terug te dringen. De verwachte opbrengst hiervan voor 2018 is 0,9 miljoen euro.

Extra beleidsmiddelen BUIG (N 1,0 miljoen euro)
Om bovengenoemd verwacht tekort op de BUIG in 2018 terug te dringen stellen we 0,945 miljoen euro aan extra beleidsmiddelen beschikbaar.

Bijzondere Bijstand (N 600 duizend euro)

De afwijking van 600 duizend euro wordt verklaard door enerzijds de terugraming van de incidentele middelen uit 2017 (1,4 miljoen euro) en anderzijds de extra beleidsmiddelen die we in 2018 beschikbaar stellen (1,9 miljoen euro). Ook is er een bedrag van 130 duizend euro toegevoegd door de bijstelling van het aantal klanten dat een bijstandsuitkering ontvangt.

Zonder aanpassingen in ons beleid verwachten we een structureel tekort op de bijzondere bijstand van afgerond 1,9 miljoen euro. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen:

  • een groei in het aantal vergoedingen voor bewindvoering;
  • een toename van het aantal aanvragen door de invoering van de Participatiewet (meer bijstandsgerechtigden) en toeleidingen vanuit de WIJ-teams;
  • het aantal jongeren (voornamelijk statushouders) dat een beroep doet op de aanvullende bijstand.

We denken de kosten voor bewindvoering naar beneden te kunnen brengen door het beschermingsbewind zelf uit te gaan voeren. Vooralsnog houden we rekening met een tekort in 2018 van afgerond 1,9 miljoen euro. Hiervoor stellen we extra beleidsmiddelen beschikbaar. In de jaren daarna verwachten we dat dit tekort zal teruglopen naar 1,1 miljoen euro.

Individuele studietoeslag (N 150 duizend euro)
In de meicirculaire van 2014 zijn er middelen beschikbaar gesteld door het Rijk voor financiële ondersteuning van mensen bij het volgen van een opleiding, die vanwege een handicap onvoldoende in staat zijn een inkomen te verwerven. Voor 2018 is 150 duizend euro extra structureel beschikbaar.

Collectieve ziektekostenverzekering (N 255 duizend euro)
De premiekorting van de aanvullende collectieve zorgverzekering wordt met ingang van 2017 doorgegeven aan de cliënten. In 2017 dekken we dit tekort incidenteel vanuit de reserve Extra Beleid en een bijdrage uit de AER. In 2018 verwachten we een tekort van 255 duizend euro. Hiervoor stellen we structureel extra beleidsmiddelen beschikbaar.

Korting rechtmatigheid (N 1,0 miljoen euro)
In 2015 hebben we een screening op rechtmatigheid en voorliggende voorzieningen uitgevoerd. Deze heeft geleid tot een besparing van 3 miljoen euro in 2015. De besparing loopt door naar 2016 en 2017 maar wordt wel minder. Voor 2017 houden we rekening met 1 miljoen euro.
In 2018 verwerken we de incidentele besparing uit 2017 in de uitgaven van het reguliere BUIG-budget.

Overige afwijkingen (N 195 duizend euro)
De overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 195 duizend euro.