Begroting 2018

College, raad en gebiedsgericht Werken

12.2 Gebiedsgericht werken

Het gebiedsgericht werken is één van de pijlers in het coalitieakkoord ‘Voor de verandering’. De gebiedsprogramma’s zijn opgesteld in overleg met de wijk en in een gezamenlijk proces met de stedelijke programma’s. Deze werkwijze heeft een verdieping opgeleverd van de kennis over de wijken in de gemeentelijke organisatie en heeft organisatiekennis gemobiliseerd om gericht te kunnen werken aan de opgaven in de wijk. Daarmee kan de samenloop van programma’s leiden tot meer efficiëntie in de organisatie en een effectievere rol van de gemeente in de wijken. Activiteiten elders in deze begroting die passen bij deze aanpak hebben we gemarkeerd met .

De gebiedsprogramma’s zijn te vinden in Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken. Deze paragraaf kent een algemeen en een gebiedsspecifiek deel. In het algemene deel gaan we in op het totaalbeeld van de stad en beschrijven we de inzet van een aantal stadsbrede budgetten, voor specifieke thematische opgaven in de wijk. Daarna benoemen we per gebied specifieke wijkopgaven en formuleren we op basis hiervan het gebiedsprogramma. We onderscheiden vijf gebieden: Centrum, Oude Wijken, Zuid, Oost en West.

Financiële paragraaf
De basis van de financiële grondslag van de gebiedsprogramma’s staat hier in Programma 12 College en Raad en kent een omvang van 5,07 miljoen euro in 2018. Voor een deel bevat het programma de inzet van wijkwethoudersbudgetten, daarnaast is er sprake van specifiek benoemde wijkprojecten en activiteiten. Daarnaast maken we de inzet van stedelijke programma’s in deze gebieden inzichtelijker. Deze worden in Paragraaf 1 per gebied aangeduid met een *. De financiële grondslag hiervan is terug te vinden in de betreffende stedelijke programma’s (1 t/m 10). Vaak is hier sprake van cofinanciering tussen het gebiedsteam en het stedelijk programma. Het laat een meer gebiedsgerichte inzet van stedelijke programma’s zien.

Het basisprogramma ter grootte van 5 miljoen euro wordt als volgt gedekt:

Omschrijving ( bedragen x 1.000 euro)

Bedrag

Extra beleid 2016

1.000

Middelen klein verkeer

200

Middelen beheer en onderhoud

620

Veiligheidsmiddelen (straathoekwerk/stratenaanpak/buurtconciërges)

350

Middelen maatschappelijke participatie

300

Duurzaamheidsmiddelen

200

Middelen armoedebeleid

200

Extra beleid 2017

500

Extra beleid 2018

1.935

Totaal

5.305

We gaan uit van de volgende verdeling over het algemene programma en de gebiedsspecifieke delen.

Gebieds-specifieke delen (bedragen x 1.000 euro)

Bedrag

Algemeen

1.070

Centrum

700

Oude wijken

760

Zuid

900

Oost

955

West

920

Totaal

5.305

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën. Hier vindt u een toelichting van de verschillende kostencategorieën.

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie