Begroting 2018

Veiligheid

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

We willen veiligheid in wijken en buurten op peil houden en waar nodig vergroten. Het gaat om het voorkomen van overlast, verloedering en criminaliteit. In de openbare ruimte en in de huiselijke kring. Er zijn raakvlakken met Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken en Programma 9: Onderhoud en beheer openbare ruimte. Juist omdat het voor iedere Stadjer belangrijk is zich buiten én binnen veilig te voelen, werken we aan een veilige woon- en leefomgeving vanuit verschillende beleidsterreinen.

Tweejaarlijks wordt de Wijkenquête Leefbaarheid en Veiligheid gehouden. De laatste enquête heeft betrekking op 2016 en is in het voorjaar van 2017 gepubliceerd.  

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën. Hier vindt u een toelichting van de verschillende kostencategorieën.

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
2015

Behaald
 2016

Beoogd
 2017

Beoogd
 2018

% onveiligheidsgevoel

-

17%

-

17%

Overlastcijfer

-

3,2

-

3,2

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente".

Wettelijke indicator(en)

 2013

2014

2015

2016

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

5,4

5,4

5,1

5,0

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

9,9

9,0

8,4

8,2

Diefstallen uit woningen (aantal per 1.000 inwoners)

6,7

6,1

4,4

4,4

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners)

8,6

7,8

7,0

7,4