Begroting 2018

Onderwijs

3.1 Onderwijskansen

In het deelprogramma Onderwijskansen bundelen we ons beleid gericht op het creëren van optimale onderwijsvoorwaarden en –voorzieningen. We willen dat alle kinderen en jongeren in Groningen zich naar eigen aard en talent ontplooien en zich probleemloos ontwikkelen. We willen kansengelijkheid in het onderwijs bevorderen. Daarmee willen we al vroeg beginnen; voordat de kinderen naar de basisschool gaan. Ook zien we ze graag opgroeien tot verantwoordelijke burgers en goed voorbereid op de arbeidsmarkt komen.

We willen bijdragen aan kwalitatief onderwijs dat goed op elkaar aansluit. Dit onderwijs biedt de ondersteuning die aansluit bij de leerlingen en tegemoetkomt aan de vraag op de arbeidsmarkt. Het daagt kinderen en jongeren optimaal uit om zich te ontwikkelen en bereidt hen zo goed mogelijk voor op de toekomst. Dit hebben we met de onderwijsinstellingen – van voorschoolse instellingen tot en met de Rijksuniversiteit Groningen vastgelegd in het Groninger Onderwijspact 2013.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën. Hier vindt u een toelichting van de verschillende kostencategorieën.

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Beoogd

 2017

Beoogd
 2018

Gemiddelde score begrijpend lezen groep 8 Groningen (landelijk)

60,7
(55,0)

62,9
(55,0)

Minimaal landelijk gemiddelde

Minimaal landelijk gemiddelde

Gemiddelde score rekenen groep 8 Groningen (landelijk)

113,7
(112,0)

114,7
(112,0)

Minimaal landelijk gemiddelde

Minimaal landelijk gemiddelde

% kinderen in Groningen verwezen naar:
- praktijkonderwijs (landelijk)
- VMBO BBL/KBL (landelijk)
- VMBO TL (landelijk)
- Havo/VWO (landelijk)

-
-
-
-

0,7 (2,5)
24,2 (22,9)
21,5 (22,8)
53,5 (51,3)

Minimaal landelijk gemiddelde

minimaal landelijk gemiddelde

Niet-werkende werkzoekenden(nww) jonger dan 27 jaar zonder startkwalificatie (aantal en % van totaal aantal nww <27)

909 (32% )

 621 (41%)

Lager

Lager

Toelichting: met de ambitie 'minimaal landelijk gemiddelde' doelen we er op  dat leerlingen in groep 8 op de basisschool gemiddeld genomen net zo goed of beter scoren dan landelijk, en dat dit zich ook vertaalt in de verwijzing naar vervolgonderwijs.

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente". Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

 2013

2014

2015

2016

% achterstandsleerlingen 4 t/m 12 jaar

-

-

-

-